Công thức tính số mol, Nồng độ mol, Nồng độ phần trăm chính xác 100%

Bạn đang gặp khó khăn khi học đến số mol, nồng độ mol, nồng độ phần trăm trong môn Hóa Học trung học cơ sở thì bài viết bên dưới đây của chúng tôi sẽ giúp các bạn ôn tậm lại các công thức tính số mol, công thức tính nồng độ molcông thức tính nồng độ phần trăm đầy đủ, chi tiết.

Công thức tính số Mol

Số mol được kí hiệu là chữ n và để tính được số mol các bạn có thể áp dụng các công thức tính bên dưới đây chúng tôi chia sẻ bạn xem ngay.

cong thuc tinh so mol

1. Cách tính số mol nguyên tử, phân tử theo khối lượng

Số mol bằng khối lượng của chất đó chia cho khối lượng mol và được áp dụng cụ thể với công thức tính: n = m/M trong đó :

 • n là số mol chất (mol).
 • M là khối lượng mol (g/mol): Là khối lượng mol của chất đó tính ra gam của N phân tử hoặc nguyên tử chất đó. Khối lượng mol có giá trị bằng phân tử khối hoặc phân tử khối của chất đó như khối lượng mol nguyên tử cacbon – C là 12 g/mol, khối lượng mol của phân tử amoniac – NH3 là 17 g/mol. Các bạn cần chú ý rằng, khối lượng mol của nguyên tử và phân tử là không giống nhau. Ví dụ, khối lượng mol của phân tử Nito – N2 là 28 g/mol còn khối lượng mol của nguyên tử Nito – N là 14 g/mol
 • m là khối lượng của chất đó (g).
Tham Khảo Thêm:  Danh sách số tổng đài các ngân hàng tại Việt Nam cập nhật 2023

2. Cách tính số mol của chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc)

Số mol chất khí bằng thể tích chia cho 22,4 công thức cụ thể như sau: n = V/22,4

Trong đó :

 • n là số mol chất khí (mol).
 • V là thể tích chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn (lít).
 • 22,4 là hằng số trong điều kiện tiêu chuẩn.

Đối với trường hợp chất khí ở trạng thái tự nhiên, điều kiện khác với điều kiện tiêu chuẩn, bạn không thể sử dụng công thức trên mà phải cần tới những công thức và phép tính phức tạp hơn.

Công thức tính nồng độ mol

Nồng độ mol được kí hiệu là CM để tính được nồng độ mon các bạn có thể tham dụng các công thức sau đây:

CM = n/V trong đó :

 • CM Nồng độ mol
 • n số mol chất tan
 • V thể tích dung dịch

Lý giải: Nồng độ mol bằng số mol chất tan chia cho thể tích dung dịch.

Công thức tính nồng độ phần trăm

Nồng độ phần trăm được kí hiệu là C% để tính nồng độ phần trăm các bạn áp dụng công thức tính dưới đây :

Công thức tính nồng độ phần trăm C% = mct/mdd x 100%

Trong đó:

 • C%: Nồng độ phần trăm
 • mct: Khối lượng chất tan
 • mdd: Khối lượng dung dịch

Mặt khác: mdd = mct + mdm (mdm là khối lượng của dung môi)

Lý giải : Nồng độ phần trăm bằng khối lượng chất tan chia cho khối lượng dung dịch và nhân với một trăm phần trăm.

Tham Khảo Thêm:  Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng

Bài tập thực hành tính với công thức tính số mol

Bài tập 1: Cho 14,4 lít nước hãy tính nồng độ mol của dung dịch khi hòa tan hết hoàn toàn 31,6g KMnO4 trong đó

Lời giải:

Ta có số mol của KMnO4 là:

nKMnO4 = 31,6/15,8=0,2 (mol)

Nồng độ mol của dung dịch sẽ là : Cm=0,2/31,6=0,0139

Bài tập 2: Tính nồng độ mol của dung dịch khi hòa tan 32 gam NaOH vào trong 400ml nước. Giải thích.

Lời giải :

Đổi: 400ml =0,4 lít

nNaOH = 32/80= 0,4 mol

Áp dụng công thức tính nồng độ mol:

C%= ( CMxM)/(10xD)

Trong đó:

CM=n

V=0,8:0,4= 2M

Tính nồng độ mol của 5 lít dung dịch có chứa 0,5 mol NaCl.

Lời giải:

Nồng độ mol sẽ được tính như sau:

CM = 0,5/5 = 0,1M

Bài tập 3 : Tính nồng độ mol của dung dịch khi hòa tan 15,8g KMnO4 trong 5 lít nước.

Lời giải:

Số mol của KMnO4 là: nKMnO4 = 15,8/158 =0,1 (mol)

Nồng độ mol của dung dịch: CM = 0,1/5 =0,02M

Bài tập 4: Trong 100ml dung dịch có hòa tan 8 gam NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch.

Lời giải :

Ta có V = 100ml = 0,1 lít

nNaOH = 8/40 = 0,2 mol

Áp dụng công thức trên ta có:

CM = n/V =0,2/0,1= 2M

Bài tập 5: Hòa tan hết 20 gam NaCl vào trong 40 gam nước. Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch này.

Lời giải:

Ta có khối lượng dung dịch là: mdd = mct + mdm = 20 + 40 = 60 gam

Vậy nồng độ phần trăm dung dịch là: C%= x 100% = x 100%= 33,3 %.

Tham Khảo Thêm:  Công thức tính chiều dài của gen (ADN) và bài tập có lời giải chi tiết

Kết luận: Vậy nồng độ dung dịch của NaCl là 33,3%.

Bài tập 6: Hoà tan 10 gam đường vào 40 gam nước. Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.

Lời giải:

Ta có khối lượng dung dịch là: mdd = mct + mdm = 10 + 40 = 50 gam

Vậy nồng độ phần trăm dung dịch là: C%= x 100% = x 100%= 20 %.

Kết luận: Vậy nồng độ dung dịch của đường là 20%

By admin