Phương trình điện li HCl được VnDoc gửi tới bạn đọc là phương trình điện li axit HCl, nội dung tài liệu hướng dẫn bạn đọc viết phương trình điện li HCl cũng như làm các dạng bài tập câu hỏi liên quan. Mời các bạn tham khảo.

1. Viết phương trình điện li của HCl

2. HCl là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion, gồm:

Các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,..

Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,…

Hầu hết các muối.

Phương trình điện li của chất điện li mạnh sử dụng mũi tên 1 chiều (→)

3. Phương trình điện li quan trọng

  • Phương trình điện li H2S
  • Phương trình điện li của AgNO3
  • Phương trình điện li KOH
  • Phương trình điện li NaClO
  • Phương trình điện li HNO2
  • Phương trình điện li của NaHS
  • Phương trình điện li NaHCO3

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. CH3COOH

B. HF

C. HCl

D. H2S

Câu 2. Dãy các chất điện li mạnh?

A. AgCl, CH3COONa, HCl, NaOH.

B. AgCl, CH3COOH, HCl, NaOH.

C. KCl, HF, HCl, Ca(OH)2.

D. ZnSO4, H2S, H2SO4, KOH.

Câu 3. Dung dịch nào sau đây không điện li được?

A. HCl

B. C6H12O6

C. NaCl

D. FeSO4

Câu 4. Dãy gồm các axit 2 nấc là:

A. HCl, H2SO4; H2S; CH3COOH

Tham Khảo Thêm:  Muối nào sau đây tan trong nước

B. H2CO3; H2SO3; H3PO4; HNO3

C. H2SO4; H2SO3; HF; HNO3

D. H2S; H2SO4; H2CO3; H2SO3

Câu 5. Dãy các chất đều tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 là:

A. Ba(NO3)2, Mg(NO3)2, HCl, CO2, Na2CO3.

B. Mg(NO3)2, HCl, BaCO3, NaHCO3, Na2CO3.

C. NaHCO3, Na2CO3, Mg(NO3)2, Ba(NO3)2.

D. NaHCO3, Na2CO3, CO2, Mg(NO3)2, HCl.

Câu 6. Trường hợp nào dưới đây thu được kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn?

A. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3.

B. Cho dung dịch AlCl3 dư vào dung dịch NaOH.

C. Cho BaCO3 vào lượng dư dung dịch HCl.

D. Sục CO2 tới dư vào dung dịch Ba(OH)2.

Câu 7. Dãy sắp xếp các dung dịch loãng có nồng độ mol/l như nhau theo thứ tự pH tăng dần là

A. NaHSO4, HF, H2SO4, K2CO3.

B. HF, H2SO4, K2CO3, KHSO4.

C. H2SO4, NaHSO4, HF, K2CO3.

D. HF, NaHSO4, H2SO4, K2CO3.

Câu 8. Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sao đây là đúng?

A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axit.

B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.

C. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.

D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

……………………………..

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li HCl. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Tham Khảo Thêm: 

By admin