Video koh điện li mạnh hay yếu

Phương trình điện li KOH được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình điện li KOH, từ đó vận dụng giải các dạng bài tập câu hỏi điện li về KOH cũng như giải đáp thắc mắc KOH là chất điện li mạnh hay yếu. Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan.

1. Viết phương trình điện li của KOH

2. KOH là chất điện li mạnh

Chất điện li yếu là chất mà khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion. Chúng ta cùng tìm hiểu một số phương trình điện li của các chất điện li mạnh đặc trưng dưới đây:

+) Axit: HCl, H2SO4, HNO3 …

+) Bazo: NaOH, Ca(OH)2 …

+) Muối: NaCl, CaCl2, Al2(SO4)3

3. Một số phương trình điện li quan trọng

Phương trình điện li

 • Phương trình điện li NaClO
 • Phương trình điện li HNO2
 • Phương trình điện li của KClO3
 • Phương trình điện li của NaHS
 • Phương trình điện li của K2SO4
 • Phương trình điện li NaHCO3

Xác định chất điện li

 • CH3COOK là chất điện li mạnh hay yếu
 • Al2O3 là chất điện li mạnh hay yếu
 • KHSO4 là chất điện li mạnh hay yếu
 • Fe(OH)3 là chất điện li mạnh hay yếu
 • Fe(OH)2 là chất điện li mạnh hay yếu
 • HCOONa là chất điện li mạnh hay yếu
 • CuCl2 là chất điện li mạnh hay yếu
 • CH3COONH4 là chất điện li mạnh hay yếu

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Chất điện li mạnh có độ điện li (α)

Tham Khảo Thêm:  Cách chèn số mũ trong Word, gõ chỉ số trên dưới

A. α = 0

B. α = 1

C. 0 < α <1

D. α > 1

Câu 2. Trường hợp nào sau đây không dẫn diện?

A. Dung dịch KOH

B. KCl nóng chảy

C. Dung dịch KCl

D. KCl khan

Câu 3. Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau?

A. KOH

B. HClO

C. CH3COOH

D. HF

Câu 4. Dãy các chất chỉ gồm các bazơ tan được trong nước là:

A. NaOH, KOH, Cu(OH)2, Al(OH)3

B. NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2

C. NaOH, LiOH, Cu(OH)2, Cu(OH)2

D. Mg(OH)2, Ca(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)2

Câu 5. Câu nào dưới đây là đúng khi nói về sự điện li?

A. Sự điện li là sự hoà tan một chất vào nước tạo thành dung dịch.

B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện.

C. Sự điện li thực chất là quá trình oxi hoá − khử.

D. Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.

Câu 6. Dãy nào sau đây đều gồm những chất điện li mạnh:

A. H2SO4,Na2SO4,Ba(OH)2,HgCl2,CH3COOH

B. FeCl3,Al(OH)3,Ca(NO3)2 ,HClO4 ,Mg(OH)2

C. NaH2PO4,HNO3,HClO, Fe2(SO4)3,H2S

D. NaOH,CH3COONa, HCl, MgSO4, Na2CO3

…………………………..

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li KOH. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Tham Khảo Thêm:  Vật liệu cách điện

By admin