Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

A. Phương pháp giải

Nắm vững quy ước làm tròn số

– Trường hợp 1: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0.

– Trường hợp 2: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0.

Phương pháp: Áp dụng quy ước làm tròn số

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Làm tròn chục các số sau đây: 128; 63; 87

Lời giải:

Làm tròn đến chữ số hàng chục, ta xét chữ số hàng đơn vị với 5

128 ≈ 130 (vì 8 > 5, ta làm tròn chữ số hàng chục từ 2 lên 3 và thay chữ số hàng đơn vị bằng chữ số 0)

63 ≈ 60 (vì 3 < 5, ta giữ nguyên chữ số hàng chục, thay chữ số hàng đơn vị bằng chữ số 0)

87 ≈ 90 (vì 7 > 5, ta làm tròn chữ số hàng chục 8 lên 9 và thay chữ số hàng đơn vị bằng chữ số 0)

Ví dụ 2: Làm tròn các số sau đây đến hàng trăm: 7942; 98467; 918527

Tham Khảo Thêm:  Công thức tính, hướng dẫn giải chi tiết và một số lưu ý khi tính nồng độ phần trăm của dung dịch

Lời giải:

Làm tròn đến chữ số hàng trăm, ta xét chữ số hàng chục với 5

7942 ≈ 7900 (vì 4 < 5, ta giữ nguyên chữ số hàng trăm, thay hai chữ số bên phải chữ số hàng trăm bởi hai chữ số 0)

98467 ≈ 98500 (vì 6 > 5, ta làm tròn chữ số hàng trăm là 4 lên thành 5 và thay hai chữ số bên phải chữ số hàng trăm bởi hai chữ số 0)

918527 ≈ 918500 (vì 2 < 5, ta giữ nguyên chữ số hàng trăm, thay hai chữ số bên phải chữ số hàng trăm bởi hai chữ số 0)

Ví dụ 3: Làm tròn số 75,3826 đến chữ số thập phân

a) Thứ ba

b) Thứ hai

c) Thứ nhất

Lời giải:

a) Chữ số cần làm tròn là chữ số thập phân thứ ba (chữ số thứ 3 sau dấu phẩy), đó là chữ số 2, chữ số bên phải chữ số 2 là 6.

Vì 6 > 5, ta làm tròn 2 lên thành 3, bỏ các chữ số sau chữ số 3

Suy ra: 75,3826 ≈ 75,383

b) Chữ số cần làm tròn là chữ số thập phân thứ hai (chữ số thứ hai sau dấu phẩy), đó là 8, chữ số bên phải 8 là 2

Vì 2 < 5, ta giữ nguyên chữ số 8, bỏ các chữ số sau số 8

Suy ra: 75,3826 ≈ 75,38

c) Chữ số cần làm tròn là chữ số thập phân thứ nhất (chữ số đầu tiên sau dấu phẩy), đó là 3, chữ số bên phải 3 là 8

Tham Khảo Thêm:  CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Vì 8 > 5, nên ta làm tròn 3 lên 4, bỏ các chứ số sau 3

Suy ra: 75,3826 ≈ 75,4

C. Bài tập vận dụng

Câu 1. Làm tròn số 8742 đến hàng trăm ta được:

A. 8740

B. 8700

C. 8800

D. 8840

Câu 2. Làm tròn số 0,159 đến chữ số thập phân thứ hai ta được:

A. 0,14

B. 0,15

C. 0,16

D. 0,17

Câu 3. Số 70,995 làm tròn đến chữ số hàng đơn vị là:

A. 70

B. 70,9

C. 71

D. 70,99

Câu 4. Cho số 787345 làm tròn đến chữ số hàng nghìn là?

A. 787000

B. 789

C. 788000

D. 78700

Câu 5. Số 4748 làm tròn đến chữ số hàng chục ta được:

A. 4700

B. 4740

C. 4750

D. 4800

Câu 6. Viết số hỗn số dưới dạng số thập phân gần đúng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai):

A. 5,6

B. 5,67

C. 5,77

D. 5,66

Câu 7. Số 890876 làm tròn đến chữ số hàng nghìn ta được:

A. 890000

B. 890800

C. 891000

D. 892000

Câu 8. Làm tròn số 15768,9874 đến chữ số thập phân thứ ba ta được:

A. 15768,988

B. 15786,987

C. 15768,987

D. 15768,989

Câu 9. Viết phân số

dưới dạng số thập phân gần đúng. (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

A. 0,55

B. 0,56

C. 0,57

D. 0,58

Câu 10. Làm tròn số 67895 đến chữ số hàng chục ta được:

A. 67890

B. 67800

C. 67900

Tham Khảo Thêm:  Công thức tính cạnh trong tam giác vuông

D. 67891

D. HERE

By admin