Video lãng phí thời gian tiếng anh
  • “Waste” còn có thể được sử dụng như tính từ với ý nghĩa “hoang phí, bỏ đi”.

o Ensure that waste materials are disposed of responsibly. (Đảm bảo rằng chất thải được xử lý một cách có trách nhiệm.)

3. Danh từ

  • “Waste” khi được sử dụng như danh từ có ý nghĩa một hành động hoặc một việc sử dụng, chi tiêu một cái gì đó thiếu thận trọng, mất công, không có mục đích.

o It’s a waste of time trying to argue with him. (Thật là mất thời gian khi cố gắng tranh luận với anh ta.)

Cấu trúc Waste time trong tiếng Anh

II. Cấu trúc và cách dùng

Time” là danh từ với ý nghĩa “thời gian, thời giờ”. Cụm từ “Waste time” mang ý nghĩa là “phí thời gian”.

Chúng ta sử dụng Waste time để nói về sự lãng phí thời gian của chủ thể cho một việc gì đó. Trong trường hợp này, Waste làm chức năng là một động từ, nghĩa là lãng phí, phí phạm điều gì đó.

“Waste time” có hai cấu trúc chính, bao gồm:

  • Cấu trúc nói rằng ai đó đang lãng phí thời gian vào việc gì đó, ta dùng cấu trúc ở trên, sau Waste time là giới từ “on” và một danh từ.

o We got straight down to business without wasting time on small talk. (Chúng tôi bắt tay ngay vào việc kinh doanh mà không mất thời gian nói chuyện phiếm.) o You must stop wasting time on negative thoughts. (Bạn không được lãng phí thời gian vào những suy nghĩ tiêu cực đi.)

  • Cấu trúc nói rằng ai đó đang lãng phí thời gian vào việc gì đó, ta dùng cấu trúc ở trên, sau Waste time có thể là giới từ “on” hay “in” và một động từ thêm _ing.
Tham Khảo Thêm:  Fancy to V hay Ving? Tổng hợp 6 cách dùng động từ “fancy” chính xác nhất kèm ví dụ cụ thể

o The board wasted no time in appointing a successor. (Hội đồng quản trị không lãng phí thời gian trong việc bổ nhiệm người kế nhiệm.) o You’re wasting your time trying to explain it to him. (Bạn đang lãng phí thời gian cố gắng giải thích với anh ta đấy.)

III. Waste time và Spend time

Cả hai cấu trúc waste timespend time đều nói về việc sử dụng thời gian, tuy nhiên ý nghĩa của hai cấu trúc này là khác nhau đấy nhé!

1. Cấu trúc Waste time: Cấu trúc waste time nói về việc lãng phí thời gian vào chuyện không đáng, không có giá trị. (Mang tính chất tiêu cực)

o I think you should not waste time on fake friends. (Tớ nghĩ cậu không nên lãng phí thời gian vào những người bạn giả tạo.)

2. Cấu trúc Spend time: Khác với cấu trúc waste time thì cấu trúc spend time nói về “ai dành thời gian làm việc gì”. (Mang tính chất trung lập)

o He loves spending time playing soccer. (Cậu ấy rất thích dành thời gian chơi bóng đá.)

Sau khi đi qua bài viết ngày hôm nay, các bạn đã dịch được câu nói VOCA đưa ra ở đầu bài chưa nào? Các bạn dịch như thế nào, chia sẻ với VOCA nữa nhé!

Rất vui được đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục Anh ngữ!

From VOCA Team with heart,

VOCA Content Team

By admin