Ý nghĩa 10 ngày trai trong tháng

Ý NGHĨA 10 TRAI TRONG THÁNG

Thích Thiện Phước

Mười ngày trai là qui định của Phật giáo vào các ngày : Mùng 1, 8, 14,15, 18, 23, 24, 28, 29, 30 trong mười ngày nầy cử hành trai giới, trong mười ngày nầy ngăn cấm sát sanh.

Quyển Thượng, Phẩm Như Lai Tán Thán, Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện chép: “Mười ngày nầy là các tội nhóm họp, định kỳ nặng nhẹ, chúng sanh ở Nam Thiệm Bộ Châu, cử chỉ động niệm, đều là tội nhân, đều là quả, cử chỉ động niệm đều như thế, thì huống chi là buông lòng giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói vọng, phạm 4 loại giới sát, đạo, dâm, vọng. Chính là có trăm ngàn tội trọng. Nếu như ở trong mười ngày trai đối trước Phật Bồ tát, tượng của các bậc thần thánh đọc tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện kinh 1 lần, không chỉ tự mình tiêu tai khỏi nạn, mà bốn hướng Đông Tây Nam Bắc cách 100 do tuần (1 do tuần là 40 dặm, 100 do tuần là 4000 dặm) không có các tai nạn. Nhà nầy đọc kinh, không luận là nam nữ già trẻ, hiện tại vị lai trong trăm ngàn năm mãi mãi xa lìa ác thú, lại không rơi vào địa ngục, ác quỉ, súc sanh”.

Bộ Pháp Uyển Châu Lâm, đã giảng rõ 10 ngày trai phải biết trì niệm danh hiệu Phật và tu các công đức:

Tham Khảo Thêm:  Nam nữ tuổi Canh Ngọ 1990 mua điện thoại màu gì?

Mùng một là ngày Trời Tứ Thiên Vương (Đông phương Trì Quốc Thiên Vương, Nam phương Tăng Trưởng Thiên Vương, Tây phương Quãng Mục Thiên Vương, Bắc phương Đa Văn Thiên vương) Thái tử xuống trần, đi tuần khắp nhơn gian, dò xét những việc thiện ác của người. Nếu vào ngày nầy mà niệm tụng danh hiệu Phật Định Quang, thì hay diệt trừ tất cả các tội.

Ngày mùng 8, đây là Trời Đại Tự Tại giáng hạ trần gian để tra xét những việc thiện ác. Nếu như có ai niệm Phật tụng danh hiệu Phật Dược Sư Lưu Ly Quang thì diệt trừ được tất cả tội, tăng tất cả phước.

Ngày 14, vào ngày nầy Trời Đại Tự Tại Thiên vương giáng trần, đi dò xét nhơn gian, quán xét các việc thiện ác. Nếu như có ai niệm Phật niệm tụng 1000 danh hiệu Phật trong hiền kiếp thì hay diệt trừ tất cả điều ác, sanh tất cả điều thiện.

Ngày 15, là ngày mà Thái tử của Trời Tứ Thiên Vương giáng trần, đi dò xét nhơn gian, quán xét những việc thiện ác, nếu như có ai hay niệm tụng danh hiệu Phật A Di Đà, thì tiêu trừ tai nạn sanh phước huệ, được cái vui tịch diệt.

3 chay

Ngày 18, vào ngày nầy Thái tử của Trời Tứ Thiên Vương giáng trần, đi dò xét nhơn gian, so sánh việc thiện ác, nếu như có ai hay niệm tụng danh hiệu Bồ tát Địa Tạng thì diệt trừ được tội nghiệp, kéo dài tuổi thọ thêm lớn phước lành.

Tham Khảo Thêm:  Ý nghĩa số điện thoại của bạn là gì? Cách chọn mua SIM hợp với năm sinh

Ngày 23, đây là ngày mà Trời Đại Tự Tại Thiên Vương giáng trần, đi dò xét nhơn gian so sánh việc thiện ác, nếu có người hay niệm tụng danh hiệu Bồ tát Đại Thế Chí, thì được diệt tội tăng phước.

Ngày 24, đây là ngày mà Thái tử Trời Tứ Thiên Vương giáng trần, dò xét nhơn gian, quán xét các việc thiện ác, nếu như có ai niệm tụng danh hiệu Phật Lô Xá Na, thì hay diệt trừ phiền não, tăng trưởng trí huệ.

Ngày 29, là ngày mà Đại Tự Tại Thiên Vương giáng trần, quán xét các việc thiện ác, nếu như có ai niệm tụng danh hiệu đức Bồ tát Dược Vương, thì hay diệt trừ tất cả ác sanh tất cả thiện.

Ngày 30, đây là ngày mà Trời Tứ Thiên Vương sai xứ giả giáng trần, dò xét nhơn gian quán xét các việc thiện ác, nếu như có ai niệm tụng danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni thì được tăng trưởng phước lợi, thành tựu Bồ đề.

Qua đó cho ta thấy, trong mười ngày trai nầy mà đọc tụng danh hiệu Phật thì sẽ được vô lượng công đức, nhân vì mười ngày nầy là tất cả chư thần giáng trần để tuần xét việc thiện ác, để định là tội nặng hay nhẹ, trong mười ngày nầy mà hay trì trai, bố thí, tụng kinh, niệm Phật, thì được Chư Thiên ủng hộ, diệt tội tăng phước huệ, giải thoát thành Phật.

Tham Khảo Thêm:  Người tuổi Quý Hợi 1983 mệnh gì, hợp màu gì?

Ngoài ra, Thiền Tông còn trì 4 ngày trai giới, tức là mùng 1, mồng 8, ngày 15, 23. Trong 4 ngày nầy Tăng chúng đều vân tập, trì trai tụng kinh, cầu nguyện quốc thới dân an./.

♦♦—————————♦♦♦♦♦—————————-♦♦

By admin