Các nội dung chính

 • Xuất dữ liệu
  • Văn bản
   • Lưu ý cách viết chuỗi
  • Nội dung các biến
  • Giá trị của biểu thức
   • Cẩn thận với số thực
   • Có thể dùng Writeln;
 • Nhập dữ liệu

Việc nhập xuất dữ liệu là đều luôn phải làm ở bất cứ chương trình nào! Ở Pascal, việc nhập xuất dữ liệu sẽ gồm các loại:

 • Xuất dữ liệu ra màn hình.
 • Nhập dữ liệu từ bàn phím.
 • Xuất dữ liệu ra tập tin.
 • Nhập dữ liệu từ tập tin.

Ở phần này, chúng ta cùng tìm hiểu các nhập xuất dữ liệu thông qua 2 thành phần cơ bản của máy tính là bàn phím và màn hình. Phần nhập xuất qua tập tin các bạn có thể xem tại đây

Xuất dữ liệu

Các bạn còn nhớ chương trình sau đây chứ?

Ở chương trình trên lệnh Writeln(‘Hello, World!’); dùng để viết dòng chữ Hello, World! ra màn hình. Writeln là lệnh dùng để xuất dữ liệu trong Pascal với cú pháp như sau:

Ngoài ra còn có Write cũng cùng chức năng với Writeln. Writeln viết xong sẽ viết thêm dấu xuống dòng, còn Write thì không.

Với <nội dung cần viết> là các giá trị sẽ được in ra màn hình, nếu có nhiều nội dung cần viết thì chúng được ngăn cách với nhau bởi dấu phẩy ,. Có các loại sau:

Văn bản

Văn bản cần được viết ra giống y như trong câu lệnh. Đây được gọi là các chuỗi kí tự và phải bắt đầu và kết thúc với một dấu trích dẫn đơn (dấu nháy đơn) ‘.

Tham Khảo Thêm: 

Ví dụ: Writeln(‘Hello, I am Pascal!’); sẽ viết ra Hello, I am Pascal!.

Nội dung các biến

Sẽ viết ra màn hình 5

Giá trị của biểu thức

Sẽ viết ra màn hình 8

Một lệnh Writeln có thể kết hợp cả 2 hay 3 loại. Ví dụ:

Nhập dữ liệu

Nhập dữ liệu tức là đưa một thông tin nào đó vào chương trình. Cú pháp cơ bản để nhập dữ liệu từ bàn phím vào Pascal như sau:

Trong đó <Danh sách biến> là danh sách các biến cần được nhập dữ liệu từ bàn phím và được ngăn cách với nhau vởi dấu phẩy , Lệnh Read xử lý đầu vào dưới dạng một chuỗi các kí tự với các dòng ngăn cách nhau bởi một kí tự kết thúc dòng. Các biến được đọc bằng Read có thể nằm trên 1 hoặc nhiều dòng, miễn sau chúng được ngăn cách nhau bởi dấu cách trắng, dấu Tab hay dấu xuống dòng là được.

Pascal còn có lệnh Readln để đọc dữ liệu đầu vào mà mỗi biến nằm riêng trên 1 dòng. Nếu có nhiều giá trị nằm chung 1 dòng thì lệnh Readln sẽ chỉ đọc giá trị đầu tiên. Readln có cú pháp như sau:

Giả sử khi chạy chương trình người ta nhập dữ liệu đầu vào như sau: 45 97 3 1 2 3

Ví dụ như a, b, c, d đều là số nguyên thì các lệnh ReadReadln sẽ đọc được nội dung như sau:

Khi đọc bằng số nguyên, tất cả các khoảng trống được bỏ qua cho đến khi tìm thấy một số. Sau đó, tất cả các số tiếp theo sẽ được đọc, cho đến khi chạm tới một ký tự không phải số.

Ví dụ người dùng nhập: 8352.38

Khi một số nguyên được đọc từ đầu vào ở trên, giá trị của nó sẽ là 8352. Nếu ngay sau đó, bạn đọc một ký tự, giá trị sẽ là . Vì đầu đọc đã dừng lại ở ký tự không phải chữ số.

Tham Khảo Thêm:  Ưu điểm của sinh sản vô tính là gì

Giả sử ta cố gắng đọc hai số nguyên. Điều đó sẽ không thực hiện được, bởi vì khi máy tính tìm dữ liệu để lấp đầy biến thứ hai, nó sẽ thấy . Và dừng lại vì nó không thể tìm thấy bất kỳ số nào để đọc.

Với các giá trị thực, máy tính cũng bỏ qua các khoảng cách (cách trắng hoặc Tab) và sau đó đọc vào nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, nhiều trình biên dịch Pascal đặt một hạn chế bổ sung: nếu là số N0 < N < 1 thì nó phải có dạng 0.xxx. Vì vậy, .678 là không đọc được, nhưng 0.678 là đọc bình thường.

Hãy chắc chắn rằng tất cả các định danh trong danh sách đối số phải là các biến! Hằng không thể gán một giá trị.

By admin